Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Van Dijk Postforming & Vlakverlijming B.V., gevestigd te (6004 RM) Weert aan de Risseweg 19, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58717779. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden op de website www.vandijkpostforming.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

1. Definities

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
Afnemer: de koper van Producten, niet zijnde een consument of eindgebruiker;
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen de Afnemer en Verkoper, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot de koop en verkoop van Producten;
Partijen: Afnemer en Verkoper;
Producten: alle producten en diensten van Verkoper;
Verkoper: Van Dijk Postforming & Vlakverlijming B.V.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Verkoper, alsmede alle Overeenkomsten en rechtsgevolgen voortvloeiende uit het bovenstaande, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2 De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of Overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en de Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien (14) dagen na de datum van verzending aan de Afnemer van de gewijzigde Voorwaarden. Indien de Afnemer binnen deze veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven.

3. Aanbiedingen en bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door Verkoper zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3.3 De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Verkoper haar aanbieding of offerte baseert.
3.4 Verkoper kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Indien de door Verkoper geoffreerde prijs niet juist is en meer dan 10% afwijkt van de beoogde prijs, dan kan Verkoper de Overeenkomst ontbinden, waarna het reeds door de Afnemer betaalde bedrag door Verkoper zal worden terugbetaald. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van het bovenstaande, is Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding.
3.5 De Afnemer kan zijn bestelling plaatsen door middel van:
– e-mail (via info@vandijkpostforming.com)
– schriftelijk
– via een online omgeving
– een andere door Verkoper aangegeven wijze.
3.6 Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Verkoper een bestelling (schriftelijk of per e-mail) heeft geaccepteerd.
3.7 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een bestelling zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien Verkoper een aanwijzing of een vermoeden heeft dat de Afnemer zich niet aan zijn betalingsverplichtingen zal houden en/of de Producten niet beschikbaar zijn.

4. Uitvoering

4.1 Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Verkoper uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
4.2 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3 Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien zulks noodzakelijk is. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is veroorzaakt door de derde.

5. Prijzen/Betalingen

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen, zonder opschorting, korting of verrekening uit welken hoofde dan ook, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Afnemer van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Wanneer de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting is de Afnemer direct in gebreke, alsmede over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 1,25% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is dan aan Verkoper verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat de Afnemer aan Verkoper verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro).
5.2 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke betaling te eisen of vervangende zekerheid te verlangen terzake de levering van Producten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van Verkoper, alsmede al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.
5.3 Alle prijzen van de Producten zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen en zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, alsmede export- en importheffingen. Deze kosten en heffingen zijn voor rekening van de Afnemer.
5.4 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor de prijzen van de Producten aan te passen. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door Verkoper te leveren diensten wordt verhoogd, dan is Verkoper gerechtigd deze kosten aan de Afnemer door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. Verkoper zal de Afnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
5.5 Verkoper is gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

6. Levering en transport

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle leverdata slechts inschattingen. Verkoper zal haar best doen om de Producten op de overeengekomen datum te leveren, maar is niet aansprakelijk jegens de Afnemer indien de overeengekomen termijn niet kan worden gehaald als gevolg van oorzaken welke redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Verkoper liggen, zoals bijvoorbeeld vertraging door transport(bedrijven) of levertijden van de leverancier van de Producten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging.
6.2 Indien Verkoper niet in staat is om de Producten binnen 30 dagen na de overeengekomen leveringsdatum te leveren, dan heeft de Afnemer, als enige middel, het recht om de bestelling te annuleren. Teneinde een bestelling te kunnen annuleren, dient de Afnemer een brief hiertoe aan Verkoper te verzenden. De annulering is enkel geldig indien de schriftelijke annulering door Verkoper is ontvangen voordat Verkoper de Producten heeft verzonden.
6.3 De Afnemer is gehouden gebreken of tekortkomingen aan de Producten binnen 48 uur na ontvangst van de Producten aan Verkoper te melden op straffe van verval.
6.4 De Afnemer is verplicht om de Producten te ontvangen op normale werkdagen.
6.5 Indien niet alle bestelde Producten op voorraad zijn, is Verkoper gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te verrichten en gedeeltelijke verzendkosten in rekening te brengen. Verkoper zal de Afnemer hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
6.6 Alle Producten worden Ex Works (af fabriek, Incoterms 2010) te Weert geleverd.
6.7 Indien de Afnemer de levering niet wil of kan accepteren, dan is de Afnemer direct in gebreke. Verkoper mag dan naar eigen keuze: (i) de Producten opslaan voor rekening en risico van de Afnemer of (ii) de Producten verkopen tegen de beste redelijkerwijs te verkrijgen prijs (na aftrek van redelijke kosten voor opslag, verzekering en verkoopkosten), waarna de Afnemer slechts het verschil tussen de verkregen prijs en het door hem aan Verkoper betaalde bedrag terugkrijgt, of (iii) de Producten nogmaals ter levering aanbieden, waarbij de extra kosten voor rekening van de Afnemer komen.
6.8 Bij aflevering van de Producten dient de Afnemer een ontvangstbewijs te ondertekenen. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer zelf om te controleren of het aantal bezorgde Producten overeenstemt met het aantal op de verzendbrief. Indien het aantal Producten op de verzendbrief afwijkt van het ontvangen aantal of indien de Producten zijn beschadigd, dan dient dit op de verzendbrief te worden vermeld. Indien de Afnemer hierover geen aantekening maakt, dan aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of het niet juiste aantal geleverde Producten.

7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten

7.1 De eigendom van de Producten blijft volledig bij Verkoper totdat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn (betalings)verplichtingen ten aanzien van de betreffende, vorige en opvolgende leveranties, werkzaamheden en vorderingen van Verkoper jegens de Afnemer wegens tekortschieten van de Afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Verkoper.
7.2 De Afnemer is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten is overgegaan op de Afnemer.
7.3 Tot het moment van eigendomsoverdracht is de Afnemer gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Verkoper daar onmiddellijk van in kennis te stellen.
7.4 Voor het geval dat Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.
7.5 Indien Verkoper haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Afnemer aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade.

8. Garantie

8.1 De door Verkoper te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
8.2 Nu de door Verkoper geleverde Producten door derden worden geproduceerd is de garantie in het eerste lid van dit artikel beperkt tot de (fabrieks)garantie als verstrekt door de (toe)leveranciers en producten van de fabrikanten.
8.3 Indien het Product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, mits het gebrek tijdig overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 is gemeld en voorts valt binnen de in het tweede lid van dit artikel bedoelde fabrieksgarantie, dan zal Verkoper het gebrekkige Product vervangen dan wel herstellen, zulks ter keuze van Verkoper.
8.4 De in dit artikel verstrekte garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van normale slijtage of onjuist c.q. onoordeelkundig gebruik van de Producten of gebruik na de houdbaarheidsdatum. Voorts vervalt iedere garantie eveneens indien de Afnemer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
8.5 De in dit artikel verstrekte garantie geldt slechts indien de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
8.6 De vervanging of het herstel van de Producten gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van deze termijn ten gevolge. Herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en transportkosten, anders dan op grond van de in dit artikel bedoelde garantie zal door Verkoper in rekening worden gebracht bij de Afnemer.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Afnemer en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
9.2 De aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de Overeenkomst betaalde prijs, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.
9.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer Verkoper schriftelijk in gebreke stelt en Verkoper een redelijke termijn tot nakoming geeft.
9.4 Verkoper zal alleen aansprakelijk kunnen zijn, indien de Afnemer Verkoper schriftelijk in kennis stelt van de schade binnen 30 dagen nadat de schade is opgetreden.

10. Overmacht (Force majeure)

10.1 Verkoper is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (force majeur).
10.2 Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet of niet volledige levering en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie.

11. Tussentijdse beëindiging

11.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds te beëindigen indien:
a) de Afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt;
b) er sprake is van een (dreigend) faillissement van de Afnemer;
c) de Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen;
d) de Afnemer niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld beslaglegging;
e) de Afnemer wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden;
f) de eigendom van de Afnemer wordt overgedragen aan een derde of de derde enige zeggenschap heeft verkregen;
g) er zich omstandigheden voordoen die van zulks aard zijn dat nakoming van de verplichtingen door Verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
11.2 Indien voornoemde gevallen zich voordoen dan zijn de vorderingen van Verkoper op de Afnemer direct en geheel opeisbaar.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle ontwerpen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke met betrekking tot de Producten blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en mogen niet worden verveelvoudigd of overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
12.2 Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor uit hoofde van de Auteurswet of andere wetgeving.
12.3 De Afnemer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper of de leveranciers van Verkoper in relatie tot de Producten.

13. Afnemergegevens, privacy en geheimhouding

13.1 Verkoper zal alleen gegevens van de Afnemer verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Verkoper of aan haar gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering.
13.2 De Afnemer staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte (persoons)gegevens en verwittigt Verkoper direct indien er wijzigingen zijn.
13.3 Verkoper is onder meer gerechtigd om de (persoons)gegevens van de Afnemer aan derden te verstrekken indien:
a) dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
b) Verkoper (incasso)maatregelen door derden jegens de Afnemer treft;
c) Verkoper een kredietrapport wil laten opstellen;
d)Verkoper daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.
13.4 Verkoper en de Afnemer verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien.

14. Overige

14.1 De Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper enig recht voortvloeiende uit deze Voorwaarden en de Overeenkomst aan derden over te dragen. De beperking van overdraagbaarheid heeft zowel verbintenis- als goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:82 lid 2 BW. De Afnemer geeft bij voorbaat het recht aan Verkoper om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze Voorwaarden, de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.
15.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.